Våra tankar kring Corona

Med anledning av det rådande läget med utbrottet av Corona/Covid-19 vill vi påminna om de åtgärder som regeringen föreslagit för att underlätta för företagare. Vi bistår naturligtvis i möjligaste mån med våra tjänster för att ge er råd om vilka möjligheter ni har att ta del av dessa och andra åtgärder som kan underlätta er verksamhet den närmsta tiden.

 

Åtgärder som tillfälligt kan underlätta driften av er verksamhet kan vara:

 

Egna åtgärder i verksamheten

 • Gör en plan för för den närmsta framtiden. Hur påverkar Coronaviruset ditt företag? Vad kan göras för att öka intäkterna och minska kostnaderna? Vilka ekonomiska effekter får viruset på kort respektive lång sikt?

 • Se över företagets likviditet. Kan jag påverka amorteringar, sänka inbetalningen av preliminär skatt, se över kontrakt mm

 • Utnyttja möjligheten att sänka arbetsgivaravgiften till 10,21% under perioden 1/3 till 30/6. Även egenavgifter sätts ned i motsvarande mån

 • Utnyttja möjligheten att få lokalhyror reducerade. Staten står för hälften av kostnaden upp till 50% av den fasta hyran

 • Se över möjligheten att ändra redovisningsmetod och period med anledning av Corona, kan vara ett bra likviditetstips till er med årsomsättning under 3 milj (månad->kvartal och/eller faktureringsmetod till kontantmetod) samt för er med årsomsättning under 1 milj att ändra till årsmoms. OBS! Får inte bli överlappande perioder.

 

Ta del av regeringens åtgärdspaket

 • Anstånd med skatteinbetalning, ansökan kan göras redan idag, mer fördelaktiga regler gäller från den 7 april

 • Ansökan om korttidspermittering

 • ALMIs lånefond har utökats med 3 miljarder för att förbättra möjligheten till kreditgivning

 • Ett nytt förslag för omställningsstöd för verksamheter som tappat minst 30 % av sin omsättning under mars och april 2020 är framme, se kommentarer nedan

 

Kommentarer

Vi vill understryka att flera av de hittills föreslagna åtgärderna från statens sida i första hand syftar till att förstärka företagens likviditet i form av lån, vilket innebär att man behöver ha en plan för hur de i framtiden ska kunna betalas tillbaka. Tänk här dock på att räntan är satt till motsvarande 3,1% (beslut 14/1, tidigare 6,6%) per år vid fullt utnyttjande av anstånd.

Du som företagare kan också förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal ska det istället skrivas avtal/överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på företaget. Vi bistår er gärna med att upprätta detta avtal i de fall kollektivavtal inte finns.

Reglerna kring korttidspermitering/korttidsarbete av personal har nu även ändrats till att inkludera anställda delägare i ett aktiebolag. Reglerna omfattar alltså inte enskild firma.

För att kunna ansöka måste företaget kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Bolaget kan alltså inte vara på obestånd tidigare. I övrigt är Bokföringslagen och aktiebolagslagen orörda och gäller som tidigare, vilket bl.a innebär att man i en obeståndssituation riskerar att bli personligt ansvarig för bolagets skatteskulder. 

Man kan alltså börja med ansökningarna från och med 7 april som det ser ut nu och vi rekommenderar er att hålla koll på Tillväxtverkets hemsida där mycket och bra information finns att hämta om just detta. Sidan uppdateras ofta, ibland flera gånger per dag. Hemsidan hittar ni här.

Uppdatering kring omställningsstödet 18/6

Under onsdagen antog riksdagen den lag som reglerar det nya omställningsstödet och utifrån detta kan vi nu reda ut vad som gäller för de företag som vill ansöka om stödet.

 

Läs mer om reglerna här.

Uppdatering kring avstämningsperiod för korttidsarbete 1/6

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att man behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Uppdatering kring förslaget på omställningsstöd 19/5

Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är en effekt av spridningen av coronaviruset. Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor. Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020.

Stöd får inte lämnas exempelvis om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

Det föreslås begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande.

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

Uppdatering kring förändringarna i reglerna för korttidspermittering 15/5

Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro men har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Tillväxtverket återkommer om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Uppdatering kring förändringarna i reglerna för korttidspermittering och anståndsränta 14/4

Generösare regler kring korttidspermittering införs. Enligt förslaget utökas möjligheten för korttidspermittering så att förkortning av arbetstiden, utöver tidigare beslutade 20/40/60, nu kan ske med 80 procent (den anställde arbetar 20 procent) samtidigt som den anställde behåller 88 procent av sin lön. Det förstärkta regelverket kring korttidsarbete gäller under maj, juni och juli 2020.

Att räntan på anstånden sänks från 6,6% till i praktiken cirka 3,1% på årsbasis är välkommet. Många företag har tvekat att ansöka om anstånd då man ansett att kostnaden för anstånden har upplevts som hög. Vidare har många varit fundersamma över styrelsens eventuella företrädaransvar för obetalda skatter under anståndstiden, men här har Skatteverket tidigare kommit med lugnande besked att man inte kommer att söka detta.

Faktum kvarstår dock att det endast rör sig om ett anstånd med inbetalning. När anståndstiden löper ut måste företagen betala in de aktuella skatterna. Men i kombination med generösare regler kring korttidsarbete kan detta förhoppningsvis bli en väl fungerande krisåtgärd för landets företagare.

 

 

Uppdatering kring möjligheten att ändra sin momsredovisning 7/4

Vi rekommenderar att göra en prognos över hur årsomsättningen kommer att påverkas i år samt en bedömning av om det är möjligt att göra någon förändring av momsredovisningen. En ändrad redovisningsmetod, eventuellt i kombination med förlängd redovisningsperiod, kan säkerligen vara till god hjälp för många företag som har svårt att klara sina betalningar.

För större företag eller företag som redan redovisar moms kvartalsvis men inte uppfyller kraven för att få redovisa moms årsvis eller byta till bokslutsmetoden har ställningstagandet inte någon effekt. Möjligheten att justera sin preliminärskatt och att ansöka om anstånd med betalningen av skatt är däremot tillgängliga även för dessa företag. Anstånd går att söka enligt generella regler (på grund av synnerliga skäl) eller enligt de särskilda regler som införts med anledning av coronakrisen. De senare gäller endast moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på löner medan de generella anståndsreglerna även kan omfatta andra skatter.

Uppdatering kring det nya krispaketet 25/3

Den tidsbegränsade nedsättningen av arbetsgivar- och egenavgifter innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av avgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar av ersättning upp till 25 000 kr per betalningsmottagare och månad som görs under perioden 1/3 till och med 30/6 2020. 

Begäran om nedsatt avgift görs på arbetsgivardeklarationen genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften "Reducerad avgift för anställd".

Förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften träder i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år. 

Staten föreslås även att stå för hälften av kostnaden för en reducering av lokalhyror upp till 50 procent av den fasta hyran. Förslaget gäller vidare vissa branscher, exempelvis sällanköpshandel, hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden och gäller perioden 1 april till 30 juni 2020.

För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Detta innebär att ingen skatt behöver betalas för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019 och vinsten kan istället skjutas upp och kvittas mot eventuella underskott under 2020 eller efterföljande år (dock senast 2025). För att få tillbaka den preliminärskatt som redan betalats för 2019 måste egenföretagaren lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

Som avslutning vill vi nämna en självklarhet - uppstår det några som helst frågor där ni tror att vi kan hjälpa till, tveka inte att kontakta oss!

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin