• Magnus

Vårproppen sammanfattadI vårpropositionen presenterar regeringen det skarpa förslaget till utökade RUT-tjänster. På skattefronten presenteras i övrigt en del förslag som sannolikt kommer att återfinnas i höstens budgetproposition.

RUT-tjänster utökas

I höstas tog riksdagen beslut om att slopa RUT-avdraget för läxhjälp, matlagning och mer avancerat städarbete. Nu vill regeringen att antalet RUT-tjänster utökas. Syftet med att utöka antalet RUT tjänster är att skapa sysselsättning för att stärka etableringen av nyanlända till Sverige.

Vissa trädgårdstjänster

Regeringen föreslår att beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.

Uttrycket ”borttagande” omfattar bland annat trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage. Även återställning av markytan efter borttagandet är en RUT-tjänst. I ”beskärning och borttagande” ligger även omhändertagande av det som avlägsnats i form av t ex vedkapning, kompostering eller ihopsamling och iordningställande inför transport för avfallshantering. Bortforsling och hantering på annan plats ger dock inte skattereduktion.

Nyplantering av träd och buskar ger inte RUT-avdrag, även om dessa ersätter sådana träd och buskar som tagits bort. Anledningen är att plantering normalt är en mer avancerad tjänst än de trädgårdstjänster som omfattas av RUT-avdrag. Inte heller rådgivningstjänster ger skattereduktion. När det gäller trädgårdstjänster gäller precis som tidigare att dessa ska utföras på den egna tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna (eller förälders) bostad.

Flyttjänster

Flyttjänster är en helt ny medlem i familjen RUT, och ska omfatta flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. I flyttarbetet ingår arbete med packning eller annat iordningsställande för transport, uppackning, lastning och lossning, samt själva arbetstiden för transporten av bohaget.

IT-tjänster (RIT-avdrag)

Till RUT-tjänster föreslår regeringen att även enklare IT-tjänster ska höra. En utgångspunkt för att utgifter för IT-tjänster ska ge skattereduktion bör vara att tjänsterna annars typiskt sett skulle utföras av hushållen själva. Det ska gälla IT-tjänster i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser, samt handledning i samband med sådant arbete. Med data- och informationsteknisk utrustning menas persondatorer, läsplattor, tv-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och liknande. Även kringutrustning som t ex skrivare och skannrar omfattas. Dock omfattas inte t ex larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda värmepumpar. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.

Kommande förslag

Vårpropositionen brukar inte innehålla så många färdiga lagförslag att lägga på riksdagens bord. Däremot är det många förslag som aviseras. Vissa ska remitteras medan andra har kommit så långt att de ska granskas av Lagrådet. Många av dessa är tänkta att ligga som skarpa förslag i höstens budgetproposition (för 2017).

Förslag aviserade i budgetpropositionen 2016

Följande förslag aviserades redan i budgetpropositionen 2016 och är nu efter avklarad remissrunda tänkta att ingå i höstens budgetproposition:

 • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017.

 • Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet på vissa miljöbilar förlängs.

 • Sänkt reklamskatt.

Av finansdepartementet remitterade förslag

 • Sänkta arbetsgivaravgifter för reparation/underhåll av vitvaror.

 • Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgifter – när enskild näringsidkare anställer.

 • Slopad avdragsrätt vid representation – utökad möjlighet till momslyft.

 • Sänkt moms (12%) på mindre reparationer.

 • Ändrad beräkning av intäktsränta på skattekontot.

Förslag på väg

Regeringen avser dessutom att i höstens budgetproposition lägga förslag om:

 • Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017.

 • Höjd skatt på sprit (1%) och på övriga alkoholdrycker (4%).

 • En möjlighet att slippa moms om omsättningen är högst 30 000 kr/år – en promemoria ska presenteras inom kort.

>>Regeringens prop 2015/16:100

#Vårproppen #Skatt #Nyhet

2 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin