• Magnus

Nya momsregler från 1 januari 2017Från och med den 1 januari gäller alltså en rad nya regler inom momsområdet.

Representation

Avdragsrätten för moms medges enligt de nya reglerna på ett beskattningsunderlag om högst 300 kronor. Samtidigt slopas möjligheten att inkomstskatterättsligt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring.

I korthet kan Skatteverkets riktlinjer beskrivas på följande sätt:

Mat och alkoholfri dryck (skattesats 12 procent) – faktisk kostnad

  • Det är endast representationskostnader på maximalt 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle som berättigar till momsavdrag. De nya reglerna innebär att beloppsgränsen blir samma för såväl extern som intern representation. Avdrag för ingående moms kan alltså medges med högst 36 kronor (12 % x 300 kr) per person och tillfälle.

  • En utgift för lunch, middag eller supé på 300 kronor per person och måltid anses normalt som skäligt enligt Skatteverket om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda i övrigt. Motsvarande bör också gälla för förtäring vid demonstration eller visning för företagsgrupper eller andra yrkesutövare som är av betydelse för företaget

Mat och alkoholhaltig dryck (skattesatser 12 och 25 procent) - proportionering

  • Om kostnaden avser både mat (12 procent moms) och alkohol, det vill säga spritdrycker, vin eller starköl (25 procent moms), men den totala kostnaden exklusive moms är maximalt 300 kronor, kan avdrag medges med det momsbelopp som belöper på den faktiska kostnaden.

  • I de fall kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle måste avdragsrätten för moms bestämmas efter en proportionering av den faktiska kostnaden för mat respektive alkoholhaltiga drycker.

  • Detta innebär i praktiken att om den totala kostnaden exklusive moms per person är 500 kronor (300 kronor mat och 200 kronor alkohol) måste en proportionering av det avdragsberättigade underlaget om 300 kronor göras. En sådan proportionering innebär att 120 kronor ((200/500) x 300 kr) av det totala underlaget avser dryck och 180 kronor av det totala underlaget avser mat ((300/500) x 300 kr). Avdrag för moms kan då medges med högst 30 kronor (120 kr x 25 %) för dryck och 21,6 kronor (180 x 12 %) för mat, det vill säga totalt 51,6 kronor.

Mat och alkoholhaltig dryck (skattesatser 12 och 25 procent) – schablon

  • Som ett alternativ till att göra en proportionerlig beräkning av den faktiska kostnaden enligt ovan anser Skatteverket att den skattskyldige istället kan välja att beräkna avdraget utifrån en förenklad schablon. Schablonen innebär att avdrag för ingående moms medges med skäliga 46 kronor per person och tillfälle.

  • Schablonen kan endast tillämpas om representationskostnaderna överstiger 300 kronor exklusive moms och den debiterade momsen uppgår till minst 46 kronor per person och tillfälle.

Sammansatt tillhandahållande (skattesats 25 procent)

  • I de fall representationskostnaden i sin helhet är belagd med 25 procent moms kan avdrag för ingående moms medges med maximalt 75 kronor (25 % x 300 kr) per person och tillfälle.

Fastighet – ändrade regler för vad som är fastighet enligt momslagen

Bedömningen av vad som är fastighet enligt momslagen görs oberoende av civilrättsliga regler. Begreppen byggnadstillbehör, verksamhetstillbehör och industritillbehör ska inte längre användas vid bedömningen av fastighet enligt momslagen.

Befrielse från moms för små företag

Då verksamheten har en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår omfattas man av befrielsen för moms. För att kunna bli befriad får den momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig.

Sänkt moms på vissa reparationer

Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen.

Höjd moms på biobiljetter

Momsen på biljett höjs från 6 procent till 25 procent.

Läs mer hos skatteverket

#Skatteverket #Moms

11 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin