• Magnus

Moms på utlägg och vidarefaktureringDet är ofta vi får frågan om det ska läggas på moms på en faktura gällande utlägg?! Just hanteringen av utlägg och vidarefakturering kan vara en källa för missförstånd och fel.

Utlägg

Utlägg är ur momssynpunkt utgifter som man har för någon annan, alltså att man gör en betalning för någon annans räkning. Om t ex din kund är betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren vid kreditaffärer bör det vara fråga om ett utlägg.

Dessutom krävs att det belopp som du fakturerar vidare motsvarar självkostnad utan vinstpåslag och att du inte lyfter momsen eller redovisar någon kostnad, utan verkligen hanterar utlägget som ett utlägg (fordran) i redovisningen, inklusive moms.

Rätten att lyfta moms vid utlägg tillfaller alltså din kund och inte dig. En fakturakopia på utlägget ska bifogas med din faktura för att verifiera din kunds rätt att lyfta den ingående momsen.

Här nedan finns några exempel på verksamheter där det kan vara aktuellt med utlägg.

  • byggnadsentreprenad – anskaffning av mark, ersättning för gatumark, fastighetsbildningskostnader, lagfarts- och inteckningskostnader samt räntor och övriga kostnader för beställarens byggnadskreditiv,

  • advokatverksamhet – ansökningsavgifter eller avgifter för kopior och liknande vid domstol och andra myndigheter under förutsättning att det rör kopior osv i just det aktuella målet, arvoden och ersättningar till läkare, vittnen och tolkar om betalningarna grundas på avtal som dessa ingått med klienten,

  • inkassoverksamhet – expeditionsavgifter hos myndigheter.

Vidarefakturering

Har du haft kostnader som någon annan egentligen ska betala så handlar det om en vidarefakturering. Vid vidarefakturering är du som säljare betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren.

Ett vanligt exempel på vidarefakturering är när ett fristående företag samordnar inköp, t ex av praktiska orsaker eller för att få större rabatter. Det kan vara flera företag som delar lokal och som gör samordnade inköp av exempelvis kontorsmaterial. Det företag som betalat för kontorsmaterialet lyfter momsen och kostnadsför inköpet och när man sedan vidarefakturerar till övriga redovisar man detta som intäkt med utgående moms.

Vidarefakturering inom koncern

Skatteverket har i en skrivelse (Dnr 5373-02/120) om avdragsrätt för moms vid vidarefakturering till andra bolag i en koncern sammanfattningsvis kommit fram till att det normalt är lämpligt att ett inköp, som har gjorts för vidareförsäljning till ett annat bolag i koncernen, bokförs som en kostnad i verksamheten.

Dessutom krävs att bolaget har en faktura eller jämförlig handling som uppfyller momslagens krav samt att bolaget på något sätt kan styrka att förvärvet gjorts i syfte att användas inom ramen för bolagets yrkesmässiga verksamhet.

Samordnade inköp

Vid samordnade inköp av varor och tjänster med någon av de lägre momssatserna, t ex logi eller taxiresor, kan man fråga sig om den som vidarefakturerar anses tillhandahålla just sådana tjänster till köparen? Ja, eftersom slutkunden har efterfrågat och köpt en specifik typ av vara eller tjänst så bör momssats avgöras utifrån respektive vara eller tjänst.

Ingår som underordnad del

Detta gäller inte när utgiften ingår som en underordnad del av något kunden vill ha. Om exempelvis en konsult som utöver sitt vanliga arvode, även tar betalt för utgifter för resor och logi som behövts för att utföra konsultjobbet. I dessa fall är det konsultjobbet som är det huvudsakliga (som kunden efterfrågar) och som avgör vilken momssats som ska gälla även för den del av arvodet som ska täcka resorna och login.


428 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin