• Magnus

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgiftRegeringen har i prop 2016/17:58 föreslagit att den årliga kontrolluppgiften ska ersättas med månadsvisa uppgifter om löner och skatteavdrag för varje enskild anställd.

Enligt dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgifter för fysiska personer ska lämnas till Skatteverket av den som gett ut ersättningen eller förmånen senast 31 januari året efter inkomståret.

Regeringen föreslår nu att arbetsgivare istället för årliga kontrolluppgifter ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag kunna lämnas elektroniskt eller på papper och redovisningstidpunkten blir densamma som idag.

Syftet med förslaget är att de uppgifter som nu lämnas av arbetsgivare till olika myndigheter ska bli mer effektiva genom att uppgiftslämnandet samordnas och därmed kommer servicen till den enskilde individen att öka. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel och myndigheternas kontrollmöjligheter kommer att förbättras.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om en arbetsgivardeklaration måste lämnas för vissa anställda så kan arbetsgivaren frivilligt lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om sådana ersättningar till andra anställda som annars skulle ha behövt redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Myndigheter som kan få del av uppgifterna

Flera myndigheter kommer att få nytta av de föreslagna månadsuppgifterna. Exempelvis Försäkringskassan i sin ärendehantering av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och bostadsbidrag. Kronofogdens handläggning i samband med löneutmätning kommer också att bli mer effektiv och de förfrågningar som Kronofogden skickar ut till arbetsgivare kommer att minska betydligt.

Även Socialnämnderna, Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är exempel på myndigheter som kommer att få nytta av att man börjar lämna månadsuppgifter.

Ikraftträdande

Införandet av det nya systemet ska ske stegvis. För företag som är skyldiga att föra personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda föreslås systemet med månadsuppgifter börja gälla 1 juli 2018. För övriga föreslås bestämmelserna börja gälla 1 januari 2019.

Reglerna om att årsvisa kontrolluppgifter inte behöver lämnas om ersättningen eller förmånen har redovisats per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen ska dock träda i kraft först 1 januari 2019 för samtliga företag. Detta innebär att de som omfattas av systemet med månadsuppgifter redan från 1 juli 2018 (se ovan) kommer att behöva lämna samma uppgift två gånger till Skatteverket.


10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin