• Magnus

Regeringen justererar sitt 3:12-förslagRegeringen har publicerat ett justerat förslag till nya 3:12-regler. I det nya förslaget backar man på flera punkter jämfört med ursprungligt förslag, men behåller vissa delar. Sammanfattningsvis låter man dagens schablonbelopp och löneuttagskrav vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet.

Dessa förändringar ska enligt regeringen minska möjligheterna till inkomstomvandling, minska spänningarna mellan olika typer av inkomst och öka neutraliteten i skattesystemet. Vidare ska förslaget enligt regeringen eftersträva bästa möjliga balans mellan att motverka konstlade bolag och säkra fortsatt goda skattevillkor för företagande och entreprenörskap.

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018

Regeringens förslag innebär följande ändringar:

Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) lämnas orört på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017). Dock införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp överhuvudtaget för något annat bolag.

Justeringar i beräkningen av lönebaserat utrymme från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare behåller man individualiseringen av beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Nedan trappa avser alltså per delägare/närståendekrets.

15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)

30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 – 3 690 000 kr)

40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)

Slopandet av takregeln om att löneunderlaget maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön behålls.

Löneuttagskravet för att kvalificera för att få beräkna lönebaserat utrymme lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) plus 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).

Den tidigare 4 %-spärren som inneburit att ägare som kontrollerar mindre än 4 % av kapitalet i ett bolag inte fått tillgodogöra sig lönebaserat utrymme slopas. För delägare som äger mindre än 4 % av kapitalet i företaget begränsas istället det lönebaserade utrymmet till att uppgå till högst 0,25 gånger den egna (eller någon närståendes) kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag.

Den särskilda skattemässiga definitionen av dotterbolag behålls.

Takbeloppen för beskattning av utdelning och kapitalvinst i tjänst ska slås samman till ett takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska dock få inkluderas i takbeloppet.

Skatten på den utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet behålls på 30 %.

Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket syftar till att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Begränsning av den årliga uppräkningen av sparat utdelningsutrymme från dagens statslåneränta + 3 procentenheter till statslåneräntan + 2 procentenheter.

Observera dock att ovanstående fortfarande bara är förslag, som nu skickas ut på en ny remissrunda.


4 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin