Förslaget på omställningsstöd skickas på remiss

Finansdepartementet remitterar i dag förslaget om att införa ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. Stödet riktas till företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020.


Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss.


I promemorian föreslås bland annat att:


 • Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är en effekt av spridningen av coronaviruset.

 • Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt gäller inte för ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet men är undantagna från skattskyldighet.

 • Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur.

 • Stöd får inte lämnas exempelvis om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

 • Det föreslås begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande.

 • Stöd lämnas inte heller om företaget eller ett koncernbolag finns upptaget på EU eller OECD:s förteckning över jurisdiktioner som anses vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, s.k. skatteparadis.

 • Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.

 • Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

 • Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin