• Magnus

Nya lagar from 1 juli 2019

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag.


Moms på uthyrning av vårdpersonal

Från och med 1 juli 2019 kommer Skatteverket att börja tillämpa sina ställningstaganden om moms på uthyrning av personal när det gäller sjukvård, tandvård och social omsorg.


Höjt tak för RUT-avdrag

Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.


Generationsskiften i fåmansföretag

Generationsskiften i verksamhetsbolag underlättas genom att ett undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make omfattas dock inte av undantaget.


Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna föreslås sänkta till 10,21% för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.


De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.


Höjda miljöskatter

Regeringen föreslår höjd skatt på diesel som används i gruvfordon och höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk. Kemikalieskatten på kemikalier i viss elektronik föreslås också höjd. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019.


Skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs och tillämpas på gåvor som lämnas från och med 1 juli 2019.


Sänkt moms på digitala publikationer

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6% från och med 1 juli 2019.


Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Den särskilda löneskatten på 6,15% som tas ut på vissa förvärvsinkomster för pensionärer slopas 1 juli 2019.


Växa-stödet förlängs

Växa-stödet för enmansföretag som anställer för första gången föreslås förlängt från 12 till 24 månader. Stödet innebär att enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde.


De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 men ska gälla anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

105 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Höstbudgeten 2019

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Det kan vara svårt för både försäkringsgivare och arbetsgivare att fastställa hur stor andel av försäkringspremien som är skattepliktig respektive skattefri. Därför har Skatteverket slagit fast att en

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin