• Magnus

Styrelsearvode ska fortsatt beskattas som inkomst av tjänst

Den 16 december kom domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) med besked om att styrelsearvoden fortsättningsvis ska beskattas som inkomst av tjänst.


I målet var det fråga om en advokat som var verksam i ett av honom ägt advokataktiebolag. Frågan i målet gällde om advokatens arvode som styrelseordförande skulle ses som inkomst av tjänst för advokaten eller som inkomst av näringsverksamhet (tas upp som intäkt i advokatens bolag, tillika fakturautställande bolag). HFD beslutade att arvodet ska tas upp som inkomst av tjänst, det vill säga advokaten ska ta upp hela styrelsearvodet som lön och beskattas därefter.


HFD inleder med att konstatera att det sedan lång tid tillbaka finns etablerad praxis som gör gällande att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget och att frågan är om det finns skäl för att frångå denna praxis. När det är fråga om att eventuellt ändra ett genom rättspraxis fastlagt rättsläge som har bestått under längre tid anser HFD att stor försiktighet bör iakttas och att för att en ändring av det slaget ska komma i fråga bör därför krävas att ändringen framstår som angelägen. Så kan exempelvis vara fallet om ett genom rättspraxis fastlagt rättsläge till följd av samhällsutvecklingen med tiden kommit att vålla olägenheter inom rättsordningen eller för samhällslivet i vid mening. HFD anser inte att det framkommit något som skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen.


I dagsläget krävs att det är fråga om tidsbegränsade, specifika uppdrag i ett bolag eller att det rör sig om styrelseuppdrag i ett land där styrelseuppdraget inte är personligt enligt lagstiftning. Därmed kommer det fortsättningsvis finnas väldigt få styrelseuppdrag som kan faktureras via bolag.

0 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Dyrare skattefri julgåva 2020?

När det nu är dags att börja fundera på årets julgåva för personalen och då det är många branscher som har anställda som fått slita hårt under lång tid p g a effekter av Corona så vill man kanske pass

FAR_Medlem_RGB.png
  • Facebook
  • Linkedin