Skatteverket har lämnat ett ställningstagande där kraven för rätt till nedsättning av beskattningsunderlaget för moms vid kundförluster mildrats pga. av den pågående Covid-19-pandemin.


Skatteverket anser sammanfattningsvis att om säljaren kan visa att:

 • Köparen är en beskattningsbar person,

 • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020,

 • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning,

 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut, och

 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap,

får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget som en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.


Noterbart är Skatteverkets begränsning av tillämpningen i sitt ställningstagande till kunder som är beskattningsbara personer då detta utesluter företag som har försäljning till privatpersoner från lättnaderna.

23 visningar

Finansdepartementet remitterar i dag förslaget om att införa ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. Stödet riktas till företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020.


Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss.


I promemorian föreslås bland annat att:


 • Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är en effekt av spridningen av coronaviruset.

 • Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt gäller inte för ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet men är undantagna från skattskyldighet.

 • Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur.

 • Stöd får inte lämnas exempelvis om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

 • Det föreslås begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande.

 • Stöd lämnas inte heller om företaget eller ett koncernbolag finns upptaget på EU eller OECD:s förteckning över jurisdiktioner som anses vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, s.k. skatteparadis.

 • Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.

 • Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

 • Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för omställningsstödsbrott till fängelse i högst två år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

3 visningar
 • Magnus

I dessa tider behöver vi alla få vetskap om att det finns hjälp att få om man behöver det. För din och medarbetare skull är det därför klokt att se över de försäkringar som företaget erbjuder och påminna anställda om de olika stöd som finns genom privata försäkringar.


På många arbetsplatser uppmanas nu de som kan att arbeta hemifrån. Många drabbas också ofrivilligt på grund av permittering, arbetslöshet, sjukdom eller vård av barn. Situationen kan förstås leda till oro över både hälsa och ekonomi. Därför är det bra att ha ett försäkringsskydd där anställda kan få hjälp, oavsett om problemen är arbetsrelaterade eller kopplade till privatlivet.


Många försäkringsbolag erbjuder samtalsstöd

Förutom försäkringar som ger ekonomisk ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet, till exempel sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och inkomstförsäkring erbjuder många försäkringsbolag samtalsstöd via hälso- och rehabiliteringsförsäkringar. Det kan exempelvis handla om stress, psykiska problem, missbruk och relationsproblem, men stöd kan även finnas att få gällande juridiska och ekonomiska frågor. Det finns förstås skillnader i försäkringarnas villkor och omfattning men syftet är alltid att ge ett preventivt stöd för att motverka nedsatt arbetsförmåga längre fram.


Se över era försäkringsförmåner

Påminn medarbetare att använda den hjälp som finns tillgänglig via anställningen, men också att de ser över sitt privata försäkringsskydd. Är du osäker på vad ni erbjuder era anställda i form av försäkringsförmåner bör ni kontakta er försäkringsrådgivare för mer information.


Gäller sjukvårdsförsäkringar vid covid-19?

I försäkringsbolagens villkor för sjukvårdsförsäkringarna undantas i regel utredning och behandling av sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Detta innebär att sjukvårdsförsäkringar inte gäller vid covid-19.


Olika typer av försäkringar

 • Sjukförsäkring: Ekonomisk ersättning vid långvarig sjukskrivning

 • Gruppsjukförsäkring: Sjukförsäkring tecknad via exempelvis arbetsgivare eller fackförbund.

 • Inkomstförsäkring: Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

 • Premiebefrielseförsäkring: Betalar premie till pension vid långvarig sjukskrivning

 • Sjukvårdsförsäkring: Ger snabbt tillgång till rådgivning och privat sjukvård.

4 visningar
FAR_Medlem_RGB.png
 • Facebook
 • Linkedin