top of page

BOLAGSBILDNING

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man startar ett företag.  För att lyckas är det av stor betydelse att man har en genomtänkt affärsstrategi och affärsidé.

Vi diskuterar fram vilken typ av bolag som passar din verksamhet bäst, och tar fram nödvändiga handlingar för att du ska komma igång.

Vi hjälper dig att komma rätt i dina funderingar!

Bolagsformer du kan välja mellan

Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet, också kallad enskild firma, är du som privatperson ensam ägare. Du driver och ansvarar för företaget:

 • Du som ägare representerar företaget.

 • Du kan ha anställda, men tänk på att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket när du anställer för första gången.

Fördelar

Den enklaste bolagsformen att starta. Passar dig som startar eget ensam. Inga krav på satsat kapital. Går att ombilda till aktiebolag senare.

Nackdelar

Du har ett personligt betalningsansvar för företaget och eventuella skulder som uppkommer.

Råd

Om personligt betalningsansvar bekymrar dig, kanske du bör överväga en annan bolagsform. 

Aktiebolag

Ett aktiebolag kännetecknas av:

 • Ägare och bolag är separta juridiska personer (detta ger ett stort skydd för dig som privatperson, eftersom det i regel inte uppstår något personligt betalningsansvar).

 • En eller flera personer kan starta aktiebolag tillsammans.

 • En kapitalinsats på minst 25 000 kronor krävs.

Fördelar

Du har som huvudregel inget personligt betalningsansvar. Dina personliga ägodelar såsom hus och bil är alltså normalt sett skyddade vid en eventuell konkurs. Ger flexibilitet med vinstdisponering och möjlighet till bred ägarkrets. 

Nackdelar
Kräver ett insatskapital som aktieägare kan förlora om bolaget går i konkurs. Aktiebolag får inte låna ut pengar till ägarna. Ställer högre krav på administration, samt innebär en högre grad av offentlighet, då aktiebolag måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket.

Råd
Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Det är bra om styrelsen består av erfarna personer med olika kompetens och kontakter. Ett aktiebolag måste ha en styrelse och en bolagsstämma – även om det i praktiken är ett enmansföretag.  

Handelsbolag

Ett handelsbolag kännetecknas av:

 • Drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän.

 • Medför personligt betalningsansvar, trots att handelsbolaget är en juridisk person.

 • Handelsbolag beskattas inte för vinsten. Istället beskattas delägarna för sin andel i vinsten.

Fördelar
Enkelt att starta och du behöver inget startkapital. För två personer med likvärdiga kunskaper som planerar att vara lika aktiva, är det lätt att organisera ett handelsbolag. Ägandet regleras i ett sk. bolags- eller kompanjonsavtal. 

Nackdelar
I handelsbolag är ägarna personligt ansvariga för bolagets skulder och har ekonomiskt ansvar för företagets förpliktelser. Det innebär alltså att ägarna kan krävas på företagets skulder och tvingas betala ur egen ficka. 

Råd
Se till att skriva ett kompanjonsavtal så att ägarstruktur, ansvarsområden och detaljer kring företagets förvaltning finns på papper. Om personligt betalningsansvar bekymrar dig, kanske du bör överväga att starta ett aktiebolag.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag liknar ett handelsbolag. De stora skillnaderna är:

 • Bara en av ägarna (komplementären) är personligt ekonomiskt ansvarig för företagets skulder.

 • De andra delägarna, (kommanditdelägarna) har inte rätt att bestämma hur företaget ska styras. 

 • Delägarna avtalar om hur resultatet ska fördelas. 

Fördelar
Kräver inget startkapital. Riskerna kan begränsas då komplementären i princip är ensamt ansvarig medan kommanditdelägarna enbart riskerar sin kapitalinsats. 

Nackdelar 
Komplementären har personligt ekonomiskt ansvar. Det kan vara svårt att hålla isär företagets ekonomi och den privata ekonomin. Komplementären och kommanditdelägarna kan därför riskera att bli osams om företagets ekonomiska åtaganden.

Råd 
Tänk på att det måste finnas minst en komplementär, alla delägare kan alltså inte vara kommanditdelägare. Här kan det vara bra att få hjälp med att sätta ägarstrukturen och utforma kompanjonsavtalet. 

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening deltar medlemmar i den ekonomiska verksamheten, till exempel som konsumenter eller genom att jobba i verksamheten. En ekonomisk förening kännetecknas av: 

 • Minst tre medlemmar.

 • Alla medlemmar bestämmer lika mycket.

 • Som medlem är man inte personligt ekonomiskt ansvarig för företagets skulder. 

Fördelar
Medlemmarna bestämmer själva insats så inget startkapital krävs. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om gällande företagets utveckling. Som medlem har du inget personligt ekonomiskt ansvar utöver insatsen.

Nackdelar
I princip alla som uppfyller villkoren i stadgarna kan bli medlem i en ekonomisk förening. Det kräver noggranna och väl genomtänkta regler i stadgarna. 

Råd
En ekonomisk förening är öppen för alla och man kan i princip inte vägra den som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Se därför till att ha tydliga stadgar om vilka som kan bli medlemmar.

bottom of page